جهان انسانی انسان جهانی

کتاب «جهان انسانی، انسان جهانی»، مجموعه ای از مقالاتی است که طی آن، کاربرد تئوری تعادلات سه جزئی در حوزه های مختلف محک زده شده است. از قلمرو شناخت تا علوم و از جامعه تا حیات،‌ از تکنولوژی تا علوم پایه و از تحلیل های اجتماعی و چگونگی تحول قدرت در آنها.

بیشتر بخوانید »

از انگیزه‌های مادی‌ تا انگیزه‌های معنوی

یکی از مهمترین مباحث در مدیریت نهادهای کار موضوع‌ بسیار مهم انگیزش است. بدون شناخت مدیر از انگیزه‌های‌ کارکنان و استفاده به موقع از این انگیزه‌ها هیچ مدیری قادر نخواهد بود از پس دیوار تکرار و افت کیفیت کار سازمان خود به‌ آنسوی توسعه گام گذارد.

بیشتر بخوانید »

اندر روابط مدیران با کارگزارانشان

عماّل را که عملی‌دهند ایشان را وصیّت باید کرد تا با خلق خدای تعالی، نیکوروند و از ایشان جز مال حق نستانند و آن نیز به مدار او مجاملت طلب‌ کند و تا ایشان را دست به ارتفاعای نرسد آن مال نخواهند که چون پیش‌ از وقت خواهند، رعایا را رنج رسد و در هنگام ضرورت، به نیم دوم‌ بفروشند و از آن مستاصل و آواره شوند و اگر کسی از رعیت درمانده‌ و به گاو شخم حاجت مند گردد، او را وام دهند و سبکسار دارند، تا بر جای بماند و از خانه خویش به غربت نیافتد. 

بیشتر بخوانید »

بالندگی فرد در محیط کار

موضوع آموزش کارکنان مقوله‌ای نو نیست. خواجه نظام الملک در سیاست‌نامه از این که چرا رسم و قاعده آموزش کادرها در سازمان‌های کار حکومتی برآفتاده است اظهار گله و شکایت می‌کند. او می‌گوید:

بیشتر بخوانید »

مدیریت از عادت تا تغییر

موضوع مهم و اساسی‌ در مدیریت، تبیین رفتارها و روش‌های کار مدیر تحت‌ شرایط خاص است. معمولا این رفتارها را با توجه به‌ شرایط مختلف مورد طبقه‌بندی قرار داده‌اند. مثلا در رابطه با چارت تشکیلاتی و موضوع بخش‌های مختلف آن و یا در رابطه‌ با شرایطی نظیر بحرانی بودن و یا نبودن (مدیریت بحران) و از این‌ قبیل.

بیشتر بخوانید »